Projekt EXON

Cieľom moderného prírodovedného vzdelávania je rozvoj prírodovednej gramotnosti. Jeho úlohou je vzbudiť u žiakov záujem o prírodu a naučiť ich ako ju spoznávame a skúmame. Aktívnym manipulovaním, komunikovaním, bádaním v škole i doma žiak môže rozvíjať svoje prírodovedné kompetencie ako komplex prírodovedných poznatkov, schopností a postojov k realite.

Sústredíme sa preto na metódu bádania, pozorovania, ktorá je najprirodzenejšou výskumnou metódou, rozvíja u žiakov prírodovedné myslenie a umožňuje žiakom hrať rolu vedca, prináša im radosť z objavovania. Naše životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z toho vyplýva , že znečistenie čo i len jednej z uvedených zložiek, sa odzrkadlí v ekologickej nestabilite krajiny. Zatiaľ čo v minulosti mali problémy v životnom prostredí len lokálny charakter, dnes ľudstvo stojí pred riešením globálnych problémov, a stáva sa celosvetovým. Preto je našim cieľom rozvíjať environmentálnu gramotnosť a cit k svojmu životnému prostrediu už od mladého veku detí, aby mohli chrániť svoju planétu,  zveľaďovať a milovať prírodu a aj zvieratá žijúce v nej.

Každá krajina má rozdielny školský vzdelávací program, prírodoveda a environmentálna výchova zaberá miesto buď medzi prierezovými témami ,a teda je zahrnutá vo viacerých predmetoch alebo je samostatným  predmetom. Preto sme sa rozhodli navrhnúť a porovnať environmentálne aktivity v rôznych školách a krajinách v rámci jednotlivých zložiek životného prostredia, vytvoriť z týchto aktivít metodickú pomôcku pre vyučujúcich tohto predmetu. Kooperáciou všetkých zúčastnených krajín získame ucelený predmet environmentálnej výchovy, kde bude zahrnutá každá jej zložka.

Pri realizácii budeme klásť dôraz na:
  • tvorivosť, inováciu a modernizáciu,
  • strategické využívanie metodík informačných a komunikačných technológií (IKT) a virtuálnej spolupráce,
  • kvalitu vzdelávania,
  • rovnosť a začlenenie,
  • základné a prierezové zručnosti (jazykové znalosti, digitálne zručnosti a podnikavosť),
  • profesionalizáciu a profesionálny rozvoj v oblasti vzdelávania,
  • riadiace a vodcovské zručnosti,
  • medziregionálnu spoluprácu.

Každá krajina  bude disponovať  témou životného prostredia , ktorou sa bude zaoberať – Portugalsko (rastliny, voda) ,  Česko (vzduch, živočíchy), Poľsko (pôda, odpad), Slovensko (človek, zdravie). V daných témach si školy vytvoria netradičné aktivity, rôzne pracovné listy, vymaľovánky, príbehy, divadielka, pexesá, kvartetá, pokusy, prezentácie/ predvádzacie zošity Active Inspire, ktoré si počas environmentálnych sviatkov (Deň Zeme, Deň vody, Deň bez áut, Deň národných parkov, Deň biologickej diverzity, Týždeň európskej mobility, Európsky deň jazykov) navzájom vymenia a zrealizujú . Aktivity projektu budú súčasťou súťaže o NAJekotriedu / Najekoškolu zúčastnených škôl. Prostredníctvom jednotlivých súťaží , dotazníkov porovnáme stav pred, počas realizácie a po ukončení aktivít. Získame tak reálny obraz o realizácii environmentálnej výchovy prostredníctvom využívania inovatívnych metód v rôznych európskych krajinách.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017