• Home
 • Beskydy – místo, kde žiji

Beskydy – místo, kde žiji

 • Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008314
 • Trvání projektu: 1.10.2018 – 30.9.2021 (36 měsíců)

Anotace projektu:

Cílem projektu je propojování formálního a neformálního vzdělávání na úrovni programů pro děti a žáky vanglickém jazyce, vznik nových programů, v nichž budou zohledněna specifika neformálního vzdělávání (budou pro děti a žáky atraktivní a motivační) a zároveň povedou cíleně k podpoře klíčových kompetencí. Celkem bude vytvořeno 7 programů přírodovědného vzdělávánív anglickém jazyce se zacílením na páté až osmé ročníky základního vzdělávání a zájmové útvary. Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním. Dojde k navázání partnerství mezi 2 školami a 3 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 472 dětí a žáků a 21 pracovníků.

Dílčí cíle projektu:

 • vytvoření a ověření 7 atraktivních programů v oblasti přírodovědného vzdělávání v anglickém jazyce
 • u dětí a žáků posílení kompetencí schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, kulturní povědomí a vyjádření
 • podpora rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, metod propojování formálního a neformálního vzdělávání a znalostí potřebných pro tvorbu programů
 • nastartování kolegiální formy podpory
 • proškolení pracovníků v akreditovaných programech
 • zvyšování pozitivního přístupu a sounáležitosti s regionem, budování odpovědnosti za region – osobnostní a tvůrčí rozvoj jednotlivců CS
 • podpora integrace znevýhodněních osob, vytvoření specifického programu pro děti se SVP
 • vytváření koncepční, metodické, koordinační, evaluační a vzdělávací činnosti
 • vytváření kvalitní vzdělávací nabídky ve spolupráci s jinými odbornými institucemi
 • spolupráce s dalšími organizacemi na rozvoji kvalitní nabídky programů pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji
 • podpora začlenění aktivit v rámci ŠVP – rozšíření nabídky volnočasových aktivit

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017